Publicacions i Seminaris Realitzats
 

 

      

FIDEM i INSTITUT CATALÀ DE LES DONES de la Generalitat de Catalunya.
JORNADAS DE MICROCRÉDITOS Y Iª FERIA DE ASOCIACIONES, EMPRESARIAS Y EMPRENEDORAS

Títol: Les empreses i la normativa europea.

Data: 28 i 29 de JUNY 2007

Autor: M. I. Vidal Planells

Resum: Presentació de Vidal Sunyer Associats CNSL així com els seus serveis fent èmfasis en la Directiva Europea 85/374/CEE, sobre la Responsabilitat civil per danys ocasionats per productes defectuosos

Demanar informació

     
      

Norma española UNE 66177:2005

Títol: Sistema de gestión
Guia per a l'integració dels sistemes de gestió

Autors: AENOR CTN 66 Gestión de la Calidad y Evaluación de la Conformidad. Entre altres persones hi ha participat en Joan Ribó

Resum: és una guia per definir i desenvolupar un pla d'integració del sistema de gestió mediambiental, basat en la norma ISO 14001:2004, el de la qualitat basat en la ISO 9001:2000 i el de seguretat i salut en el treball basat el la OHSAS 18001:1999.

PDF>>

Més informació

     
      

Norma española 66178: 2004

Títol: Sistema de gestión de la calidad.
Guia para la Implantación de Sistemas de Indicadores


Data: novembre 2004

Autors: AENOR CTN 66 Gestión de la Calidad y Evaluación de la Conformidad. Entre altres persones hi ha participat Jaume Ramonet

Resum:
és una guia per definir i desenvolupar  un procés de millora continua analitzant la informació per la millora, elabora un projecte, realitzar el seguiment i avaluació del procés de millora .

PDF>>

Més informació

      
      

norma española UNE 66174: 2003

Títol:Guía para la evaluación del sistema de gestión de la calidad según la Norma UNE-EN ISO 9004:2000
Herramientas y planes de mejora

Data: novembre 2003

Autors: AENOR CTN 66 Gestión de la Calidad y Evaluación de la Conformidad. Entre altres persones hi ha participat M.I. Vidal Planells

Resum:
és una guia per avaluar el sistema de gestió de la qualitat, utilitzant com a referència els vuit principis de gestió  de la qualitat i els nivells de madures descrits en la norma UNE-EN ISO 9004:2000, per establir plans de millora que permetin a la organització aconseguir  cotes d’eficàcia i eficiència superiors.

PDF>>

Més informació

      
      

norma española UNE 66175: 2003

Título: Sistemas de Gestión de la Calidad
Guía para la Implantación de Sistemas de Indicadores

Data: Octuble de 2003

Autors: AENOR CTN 66 Gestión de la Calidad y Evaluación de la Conformidad. Entre otras personas han participado M.I. Vidal Planells

Resum: aquesta norma especifica les directrius per a la definició i desenvolupament d’indicadors de gestió de qualsevol procés o activitat, per tal d’ajudar a la presa de decisions de manera eficaç i eficient als responsables dels processos

PDF>>

Més informació

     

 

 
  Papers de formació Municipal nº 103, Juliol 2003
(Diputació Barcelona, Xarxa de municipis)

Títol:
El bon govern i la rendició de comptes en l'administració.
 
Autors:
M. Vidal, J. Ramonet, R. Nonell, M. Canela.
 

Resum:

Moltes organitzacions estan intereSsades en dònar transparencia i claretat a les seves activitats i explicar a la societat quins son els resultats assolits. Amb les plítiques de rendició de comptes, les organitzacions volen aconseguir millorar l'acceptació social de les seves finalitats corporatives.

PDF>>

Demanar informació

     
       GRANICA. Puente aéreo.big 2003

Títol:
Lecturas cortas para mánagers muy ocupados
 
Autors:
Jaume Ramonet i Fernandez
 
Resum:

Una petita recopilació de lectures curtes amb temàtiques properes al mon empresarial, els seus dirigents, els seus treballadors, les seves situacions i els originals sers vius que orbiten al seu entorn amb el proposit de fer apareixer en pocs minuts, un somriure als llavis.

Demanar informació

     
  FÒRUM QUALITAT nº 120, abril 2001, Any XIII

Títol :
Costos i Qualitat.

Autor:
M.I. Vidal Planells

Resum:
Una de les confusions al parlar dels costos és en primer lloc la quantitat d'articles i llibres sobre el tema. El segon lloc quan parlem de costos i de les accions que realitzem per eliminar-los, ens preguntem si son inversions o si s'han de comptabilitzar com a despeses. El sistema de gestió de la qualitat està enfocat als processos de l'empresa. Aquest article presenta una síntesis i reflexió sobre el tema dels costos i la gestió de la qualitat tenint present la innovació i el capital intel·lectual.

Demanar informació
      

      
 

BEST BUSINESS SERVICES: Sistema de Diagnòstic i avaluació de la qualitat en format CD Barcelona, octubre 2000:

per empreses comercials
per empreses industrials
per empreses de serveis
en la indústria del procés

Demanar informació

     
 

Jornades sobre la qualitat. UNIVERSIDAD DE UEEB, Universitat Econòmica Estatal de Bielorussia 25 i 26 de Març de 1999 Programa TEMPUS TACCIS de la UPC- Universitat de Montpellier 1 - UEEB

Títol de la ponència:
El control de qualitat en la edificació. El manteniment dels edificis.

Autor:
J. Romagosa López

Resum:
La exposició que ara es presenta explica las característiques de la construcció com una indústria de caràcter nòmada. La necessitat de millora la qualitat de la edificació, en els aspectes de seguretat, durabilitat (manteniment) i confort, exigeixen precisar i fixar qui fa els controls de qualitat així com instrumentar la supervisió dels mateixos por l'Administració. S'adjunta la legislació existent en el nostre país sobre aquest tema.

Demanar informació

     
 

Jornades sobre la qualitat. UNIVERSIDAD DE UEEB, Universitat Econòmica Estatal de Bielorussia 25 i 26 de Març de 1999 Programa TEMPUS TACCIS de la UPC- Universitat de Montpellier 1 - UEEB


Títol de la ponència:
Les normes ISO 9000 del 2000

Autor:
M.I. Vidal Planells.

Resum:
La ponència que presento parla de las normes i en concret de les normes ISO 9000, el seu passat, present i futur, fent ènfasis en aquest últim i com estem treballant a escala internacional.

Demanar informació

      
 

INSTITUTE FOR ITERNATIONAL RESEARCH, PRODUCCOM'99 2º CONGRESO DE MANUFACTURING, 4, 5 Y 6 MAYO 99.


Títol de la ponència:

Más Allá de la Norma de Calidad... ¿Es posible Reducir Coste de Producción "Demostrables" con un Sistema de Calidad?

Autores:
M.I. Vidal Planells
José Antonio Villena Ponsoda

Resum:

La ponència presenta una primera part de com avança la revisió de la norma ISO 9001 i una segona part, que el director de la fàbrica de porcellana de Alcalà de Henares de la COMPAÑIA ROCA RADIADORS, explicarà com la implantació del sistema de la qualitat, basat en la futura norma, permet reduir costos de producció per actuar sobre els tres punts principals del escandall i introduir el concepte de millora continua en la fàbrica.

Demanar informació

      
 

DOCUMENT ELABORAT PEL GRUP DE TREBALL 1.2.2 DEL TC 176/SC 2/WG 18 A L'ANY 1998.


Títol del Document:
Final QA & QM Survey Report

Autors:
Dr. Matt Seaver, Ireland; Osama El Meligey, Egypt; Isabel Vidal i Planells, Spain
Jørgen Clausen, Denmark; Denis Bolton, UK; Peter Kunc, Slovenia; Hector Rodriguez Becerra, Mexico; Yossi Winograd, USA; Eduardo Gatell (part time), Mexico and Peter Hofmann, Germany ;as Task Group Leader.

Resum:

Treball d'el.laboració d'una enquesta i analitzar els resultats, per a obtenir las necessitats dels clients. Se obtingueren 1120 respostes de 40 països membres del ISO/TC 176. El document aprofundeix en el tipus d'empresa, els nivells d' empresa i quina es la principal inquietud dels clients respecte a l'actual norma.

Demanar informació

      
 

VII CONGRÈS CATALÀ d'EMPRESES DE QUALITAT, BARCELONA, 17,18 I 19 DE SETEMBRE DE 1996.


Títol de la ponència:
Organització Internacional de Normalització ISO

Autor:
M.I. Vidal Planells

Resum:
La ponència que ara es presenta vol explicar que es la ISO, com s'està revisant la norma ISO 9001 i fer unes reflexions sobre la seva aplicació

Demanar informació

      
 

UNTEC, FUNDACIÓ NARCÍS MONTURIOL. IX UNIVERSITAT TÉCNICA D'ESTIU DE CATALUNYA. SEMINARI "PLANS DE FORMACIÓ I QUALITAT ISO/9000". SITGES, 25 I 26 DE SETEMBRE DE 1995


Títol de la ponència:
Sentit i abast de les exigències de formació en la norma ISO 9001

Autor:
M.I. Vidal Planells

Resum:

La ponència que ara es presenta no desitja explicar com es confecciona un pla de formació, ni quines son les exigències de la norma ISO 9001, sinó que vol fer unes reflexions del perquè s'ha considerat la formació i ensinistrament un requisit del model ISO 9001 de l'Assegurament de la Qualitat.

Demanar informació

      
 

I CONGRÉS DE QUALITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ISO 9000 EL LENGUAJE COMUN DE LA CALIDAD, VALENCIA 18 I 19 DE NOVEMBRE DE 1994

Títol de la ponència:
El origen de la normas ISO 9000

Autor:
M.I. Vidal Planells

Resum:
La següent ponència descriu com s'elaboren las normes de qualitat a escala nacional e internacional fent enfasi en la segona revisió de les normes ISO 9001, ISO 9002 i ISO 9003. Presenta una síntesis dels pensaments acordats en les reunions de Paris, Budapest i Malvern, del grup ISO/TC 176/SC 2/WG 11 i fa una valoració dels conceptes desenvolupats des de 1987

Demanar informació

      
 

II CONGRÉS IBÈRIC, V CONGRESO ESPAÑOL DE LA CALIDAD, MADRID, 12-14 DE MAIG DE 1992

Títol de la ponència:
Com plantejar un sistema de la qualitat en una empresa relacionada amb la moda
 
Autors:
M.I. Vidal Planells i J. Roca Vallribera
 
Resum:
Les empreses relacionades amb el mon de la moda i en concret les empreses tèxtils tenen unes característiques molt determinades ja sigui pel origen de la indústria, pel tipus de mercat al que va dirigit, per la curta vida dels seus productes, etc.
 
En aquesta ponència se explicarà les dificultats trobades, així com diferents vies de solució per a implantar un sistema d'Assegurament de la qualitat aportant com cas concret l'exemple de l'empresa TEXTIFIBRA SA. Aquesta empresa, partint de floca, obté la metxa de la que posteriorment es farà un fil amb el que es teixirà i confeccionarà els models presentats.

Demanar informació

      
       REVUE TECHNIQUE THOMSON-CSF. Vol. 14, nº 3, setembre 1982

Títol:
Estudi de l'oxidació anòdica del titani.
 
Autors:
H.K. Schmidt, R. Capellades, M.I. Vidal Planells
 
Resum:
Dins del domini de l'oxidació anòdica, el tàntal i l'alumini son suficientment coneguts dins de la Fabricació dels condensadors electrolítics.
 
Per raons econòmiques i tècniques, aquest elements han estat objecte de ser reemplaçats durant molt de temps.
 
Aquest treball contribueix al estudi de l'oxidació anòdica del titani, descrivint el mètode per aconseguir tensions superiors a 100V, així com una estabilització dels paràmetres elèctrics del sistema Ti/TiO2.

Demanar informació